b2b.png

SÅ HÄR GJORDE VI SUSTAINABLE BRAND INDEX B2B 2017

Att göra en undersökning med högt uppsatta beslutsfattare på stora bolag som målgrupp är klart knepigare än en konsumentstudie. Det är dock en så pass viktig målgrupp med avgörande inflytande på hållbarhet framöver att vi vid studiens start ansåg oss tvungna att anta utmaningen. 


VAD HAR VI UNDERSÖKT? 

Studiens övergripande frågeställningar
Sustainable Brand Index B2B 2017 har för avsikt att undersöka och besvara följande övergripande frågeställningar:

 

 • Hur ser svenska beslutsfattare på hållbarhet och dess påverkan på inköp och val av leverantörer?
 •  Hur uppfattas Sveriges största B2B-varumärken utifrån ett hållbarhetsperspektiv?
 • Av vilka anledningar uppfattas varumärkena på detta sätt?

Studiens definition av begreppet hållbarhet

Utgångspunkten för undersökningen är FN Global Compacts 10 principer om miljöansvar och socialt ansvarstagande och FN:s globala hållbarhetsmål. Detta kompletteras med en definition som fokuserar på beslutfattarnas egen uppfattning av hållbarhet – deras förväntningar och krav på sina leverantörer.

Val av företag och branscher som undersöks i studien

Sustainable Brand Index B2B är en oberoende studie där SB Insight har valt ut vilka företag som ska medverka i studien. Företagen har valts baserat på omsättning, marknadsandel, varumärkeskännedom i målgruppen och andelen av den egna försäljningen som finns på den svenska marknaden. Totalt undersöktes 74 företag i följande branscher/sektorer:

 • Avfallshantering
 • Bank & finans
 • Bygg & konstruktion
 • Energi
 • Drivmedel
 • Fastigheter
 • Industri & tillverkning
 • IT & teknik
 • Transport & logistik


VEM/VILKA HAR VI UNDERSÖKT?

Studiens målgrupp
Studiens övergripande målgrupp är beslutsfattare på företag med en omsättning över 400 miljoner SEK, med ansvar för inköp och upphandling av varor och tjänster inom de ovannämnda branscherna.

Studien fokuserar alltså uteslutande på stora företag. Det är ett aktivt val från vår sida baserat på att dessa företag och deras beslutsfattare är ansvariga för stora investeringar med stor påverkan på hållbarhet för hela samhället. Små- och mellanstora företag är givetvis också vitala för utvecklingen men givet utmaningarna och tiden det tar att nå denna typ av beslutsfattare valde vi att fokusera på segmentet stora företag i denna studie.

Utifrån kriteriet ansvar för inköp och upphandling av varor och tjänster inom valda branscher identifierades följande avdelningar/positioner som mest relevanta:

 • Inköp
 • Miljö
 • Fastighet
 • Produktion
 • Ekonomi
 • HR
 • IT
 • Säkerhet
 • Logistik 

Målgruppens geografiska ansvarsområde avgränsades inte men delades upp enligt:

 • Sverige
 • Norden
 • Europa
 • Globalt

Urval

För att nå vår valda målgrupp har studiens urval (rampopulation) i grunden utgjorts av ett register över alla företag verksamma på den svenska marknaden med en omsättning över 400 MSEK. Registret innehöll företagens namn, omsättning och kontaktuppgifter till företagens växel primärt. Vi har i enkäten även haft kontrollfrågor för att säkra att rätt personer medverkar i studien.

Urvalets begränsningar ligger i att det inte finns en fullständig kontroll över alla titlar och områden på respektive företag. 


HUR HAR UNDERSÖKNINGEN GENOMFÖRTS?

Fältarbetet
Utifrån studiens frågeställningar och målgrupp valde vi att designa studien som en kvantitativ enkätundersökning bestående av 30 frågor. Som insamlingsmetod valdes telefonintervjuer då vi bedömde att denna metod skulle ge oss lägst andel bortfall. För att utföra telefonintervjuerna anlitades ett professionellt undersökningsföretag med stor vana att genomföra denna typ av intervjuer.

Intervjuerna genomfördes dagtid 9-17 genom att intervjuarna ringde upp företagen vi växeln och därefter hänvisades vidare till rätt person. Urvalet bearbetades med upp till 12 kontaktförsök med varje respondent.  Under fältarbetet slumpades vilka företag varje respondent fick bedöma utifrån vilka branscher respondenten uppgett sig ha ansvar för gällande inköp och upphandling.  

Intervjuerna genomfördes under perioden april-juni 2017.

 

Svarsfrekvens och bortfallsredovisning
Totalt gjordes 2448 varumärkesobservationer och 662 personer svarade på enkäten. 57 stycken tackade definitivt nej till att medverka. 882 kunde/ville inte svara på frågorna just när intervjuaren ringde och kunde/ville inte boka en tid för intervju senare. Men de sade inte definitivt nej utan kunde ringas upp igen vid behov. I många av dessa fall har intervjuaren pratat med en receptionist/telefonist och inte fått ett direktnummer utan blivit ombedd att försöka vid ett senare tillfälle på växelnumret. Svårigheterna har inte varit att få personerna att svara när vi väl fått tag på dem. Däremot är det en upptagen målgrupp som är svåra att komma fram till från första början.

 

Hur tillförlitligt är studiens resultat?

Då en beslutsfattarundersökning är omöjlig att göra utifrån en strikt vetenskaplig metod går det inte att med exakta mått redovisa hur tillförlitligt studiens resultat är. Vår bedömning är dock att respondenterna på ett bra sätt representerar den målgrupp som studien ämnar kartlägga. Däremot gör vi inga anspråk på att hävda att den är fullständigt representativ för beslutsfattare på stora företag i Sverige.

Studiens styrkor ligger framförallt i att den har en strikt avgränsad målgrupp som vi har varit mycket noggranna med att säkerställa. Vi har i varje enskilt fall sett till att respondenten tillhör den exakta målgruppen och uppfyller tillhörande krav. Att vi inte heller har upplevt några problem att få respondenter att svara på undersökningen när vi nått fram till rätt person är också mycket positivt. Dessa delar gör att vi bedömer att de svar vi har fått in håller mycket hög kvalitet.

Studiens stora utmaning har som sagt varit att det har varit svårt att komma i direktkontakt med denna upptagna målgrupp. Det har gjort att ett flertal respondenter inte har fått möjligheten att svara på undersökningen trots att de har blivit slumpmässigt utvalda. Vi kan dock inte se några mönster i att detta skulle gälla särskilda grupper i målgruppen, vilket gör att detta inte anses ge upphov till något systematiskt fel i studiens urval. 


OFFICIELL RAPPORT 2017

b2b-hållbarhet.png

Den officiella rapporten för Sustainable Index B2B 2017 innehåller Key Insights från årets studie samt den officiella rapporten. 

intresserad av Din VARUMÄRKESRAPPORT?